IC - Бухгалтерія - Україна

IC logo

Програмний продукт IC - Бухгалтерія - Україна призначений для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, формування обов’язкової звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісією), надання послуг, виробництво тощо.

Детально про модулі:

IC - Бухгалтерія - Україна

IC - Бухгалтерія - Україна може використовуватись як єдина облікова система, так і разом з іншими конфігураціями, наприклад з спеціалізованими рішеннями для торгових організацій.

Функціональні можливості: Ведення обліку діяльності кількох організацій Програма дозволяє вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності кількох організацій в одній інформаційній базі.

Це зручно, якщо їх діяльність пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів, співробітників, складів тощо, при цьому звітність формувати окремо.

Облік товарно-матеріальних цінностей Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізовано згідно П(С)БО 9 “Запаси”. Підтримуються такі способи оцінки запасів під час їхнього вибуття:

 • за середньою собівартістю;
 • за ФІФО, при цьому ведеться партійний облік;
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки.
 • Для кожної організації можуть застосовуватися різні способи оцінки.

Складський облік За складами можна вести облік:

 • кількісний – у цьому випадку оцінка товарів і матеріалів не залежить від того, з якого складу вони отримані;
 • кількісно-сумовий. Для кожного складу можна призначити матеріально-відповідальну особу.

В програмі реєструються дані інвентаризації, на підставі якої виявляються надлишки і списуються недостачі. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально-відповідальною особою.

Облік торгівельних операцій Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізацій підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В IC - Бухгалтерія - Україна підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “гуртова”, “дрібногуртова”, “роздрібна”, “закупівельна” та інші. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік банківських та касових операцій Атоматизовано облік руху готівкових та безготівкових коштів, валютних операцій, зокрема:

введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів; операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами; внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком; придбання і продаж іноземної валюти; виплати заробітної плати, податків і внесків із заробітної плати. Після проведення банківської виписки суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично.

Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або за документами розрахунків, при цьому спосіб ведення розрахунків зазначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані наступні операції:

 • надходження, прийняття до обліку;
 • нарахування амортизації;
 • модернізація,
 • передача, списання;
 • інвентаризація;
 • переоцінка (для основних засобів). Нараховану амортизацію можна розподілити між кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, передбачені графіки нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Облік виробництва Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”. Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг).

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03

Облік заробітної плати та кадровий облік В IC - Бухгалтерія - Україна ведеться облік руху персоналу та формуються типові форми за трудовим законодавством.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманнями;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • розрахунок податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ). Підтримка різних схем оподаткування Підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і ПДВ

 • податок на прибуток без ПДВ
 • єдиний податок і ПДВ
 • єдиний податок без ПДВ
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб
 • Завершальні операції періоду
 • Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

Експрес-перевірка обліку Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних.

Регламентована звітність В IC - Бухгалтерія - Україна включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03